Starten på 1. maj-møder i Ringkøbing

For 120 år siden – i 1898 – blev det første 1. maj-møde afholdt i Ringkøbing. Det var blevet besluttet, at der skulle demonstreres for 8-timers dagen ved at lade arbejdet ligge stille fra kl. 12 middag.

Da klokken blev 14, rullede fire tætbesatte Char-a-banc’er igennem byen til Vesterhavet med røde faner. Imens stod folk og snakkede om, hvad dette optog skulle betyde. Da det blev aften, blev der afholdt et møde, hvor skrædderne Carl Busted og B. S. Andersen talte. Efter at en resolution var vedtaget, sang man ”Socialisternes Marsch”, og i avisen kunne man se en omtale af, at dagen havde været vellykket.

I de næste mange år holdt man 1. maj-møder på samme måde: Udflugt til havet med efterfølgende møde om aftenen, men i 1905 blev fagbevægelsen overrasket over, at cigarfabrikant O. Sørensen lukkede fabrikken til middag og bekostede sine arbejderes tur til Søndervig.

Første gang en 1. maj-procession gik igennem byen var i 1917. Man gik fra Torvet gennem Vester Strandgade, Søndergade, Øster Strandgade, Østergade, Chr. Husteds Vej, Nygade og Algade til Højskolehjemmet, hvor der var fest, taler og foredrag. Der var blevet fremstillet sanghefter og demonstrationsmærker, og om aftenen var der bal fra kl. 20 til 23.

I processionen gik de enkelte fags medlemmer bag deres egen fane, og rækkefølgen var blevet bestemt ved lodtrækning. I 1925 var ni arbejdsorganisationer med. Først gik Fællesorganisationen og derefter Social- demokratisk Forening, DsU, Skræddernes, Arbejdsmændenes, Snedkernes og Murernes fagforeninger.

Carl Christian Christensen Busted kommer til byen

En af arbejdernes pionerer i Ringkøbing var skræddersvenden Carl Busted, som var kommet til byen i 1893.

Carl Christian Budsted

Han var født i Nibe i 1868, og kom til Ringkøbing i foråret 1893. Han var medlem af Skræddernes Fagforening og engagerede sig straks i det faglige og politiske arbejde. Samme år blev han valgt til formand for Fællesorganisationen og bestred dette hverv – bortset fra et enkelt år – indtil han i 1910 rejste til København for at blive ansat i Dansk Skrædderforbund.

Han var medstifter af Socialdemokratisk Forening for Ringkøbing og Omegn, hvor han var partiets formand fra 1901-1910. Han var også lokal repræsentant for avisen ”Ringkøbing Amts Socialdemokrat”, og han blev den første socialdemokrat, der valgtes til byrådet. Her blev han medlem af Fattig- og Alderdomsudvalget og ydede en stor indsats for at få dårligt stillede familier flyttet fra Fattigvæsenet til en noget mildere forsørgelse under Hjælpekassen.

Carl Busted bliver beskrevet således: ”Hans intelligens målte sig med de bedste i byen, og han kunne også overgå modparten i de glimrende resultater, han opnåede”. Carl Busted var en aktiv og højt begavet skræddersvend og blev viceforretningsfører i Dansk Skrædderforbund, medlem af forbundets hovedbestyrelse og repræsentant i De samvirkende Fagforbund.

Fag- og partifæller modtog med beklagelse meddelelsen om, at Carl Busted forlod byen, og der blev afholdt en stor afskedsfest inden afrejsen. Her fik Carl Busted overrakt en erindringsgave, der bestod af et sølvbæger indeholdende 50 kroner i guld. På bægeret var indgraveret ” B. 30.09.1910 – til erindring fra parti- og meningsfæller i Ringkøbing”.

Busted sagde i sin takketale bl.a., at han havde udført et stykke arbejde for den sag, han havde kær. Han udtalte, at da han kom til byen, var der en begyndende bevægelse, og at det var gået fremad. Men Ringkøbing var en noget gammeldags by, hvor omvæltningerne tog sin tid. Han opfordrede til sammenhold og energisk arbejde, så skulle sejren nok komme.

Carl Busted døde i 1957 i Gentofte.

Eva Gredal taler på Torvet i Ringkøbing ved et senere 1. maj møde i 1976