Månedens historie

Ringkøbing storkommune blev dannet den . 1. april 1970.

Følgende kommuner indgik i storkommunen: Ringkøbing, Velling, No, He, Stadil, Vedersø, Tim, Torsted, Hover, Ølstrup og Sdr. Lem.
Hardsyssels årbog 1971: En del af Torsted gik til Ulfborg-Vemb og Trehøje kommuner. Modsat fik Ringkøbing en del af Husby.

Ringkøbing årbog 1968/1969: (ved J.I. Bøgner)
Min spådom fra 1942, om at rådhuset som kommunal administrationsbygning alene måske kunne gøre fyldest i 100 år endnu, holdt ikke. Udviklingen rider hurtigere. I adskillige år har der været for lidt plads på det gamle råhus (på Torvet), så nogle administrationsgrene (f. eks. skattevæsnet) har været henlagt til andre steder i byen, og det er klart, at de forestående kommunesammenlægninger nødvendigvis måtte medføre opførelsen af et nyt rådhus. Dette arbejde er nu i fuld gang med enig tilslutning fra alle omegnens kommuner, der skal sammenlægges med Ringkjøbing. Den ny administrationsbygning, der er kombineret med tiltrængte bibliotekslokaler, synes i det store og hele at kunne stå færdig til storkommunens oprettelse d. 1/4 1970.

Rådhuset på Torvet, ca. 1969.

Det stod også klart, at et nyt rådhus ikke som forgængerne kunne placeres ved torvet, men den beliggenhed ved fjorden, som er valgt, har ikke vundet udelt tilslutning fra alle Ringkjøbingbeboernes side, men der er næppe tvivl om, at der fra byrådets og arkitektens side er taget i betragtning at skabe så gode og rummelige lokaler, at det fuldt ud kan dække storkommunens behov adskillige år fremover, hvor mange – ja det skal jeg i dag undlade at spå om.

Ved Fjorden, før 1970

Mange modstandere mente, at det nye rådhus ville blive ødelagt af isskruninger fra fjorden.

1939: Isskruninger ved fjorden i det område Rådhuset ligger i dag

Sept. 1969:
Det ledende personale i den ny Ringkjøbing storkommune: Kæmner Viggo Andersen er nu udpeget til kommunaldirektør. Konstitueret kommunebogholder Jørgen Christensen er udnævnt til kontorchef. Skatteinspektør Børge Andersen er udnævnt til fortsættelse i sin stilling som skatteinspektør. Fuldmægtig Vesti Andersen er udnævnt til socialinspektør. Overassistent Ruth Fomsgaard er udnævnt til fuldmægtig med bogholderiet som arbejdsområde. Endnu er der tilbage at besætte en fuldmægtigstilling i storkommunens socialkontor. Kæmner Frede Hykkelbjerg, Lem, rykker 1. april efter eget ønske ind på storkommunens skattekontor, hvor han som arbejdsområde vil få beskatningen i de nuværende oplandskommuner. – Nyansættelser: Jørgen Lund Birkmose og Annalene Petersen, begge Ringkjøbing, ansat som kontorassistenter på skattekontoret pr. 1. august. Karen Marie Simonsen, Lydum, ansat som kontorassistent på kommunekontoret pr. 1. september. Titte Lodberg, Herning, ansat som kontorassistent på stadsingeniørkontoret med virkning fra 1. oktober.

Ringkøbing årbog 1969/1970:

Okt. 1969
Rejsegildet på det nye rådhus blev indledt af formanden for byggeudvalget, Henry Poulsen og borgmester N. Skytte. – Vi fandt frem til denne bygnings udformning i et samarbejde mellem teknikere, administrationens folk og kommunalbestyrelsen. Tanken om at bygge et bibliotek i forbindelse med projektet fandt også tilslutning, og jeg tror, at vi med denne kombination har fundet en god løsning. Bygningen fremtræder ikke i dag just som en skønhed, men konturerne tegner sig, og jeg føler mig overbevist om, at den megen ros, den har fået fra mange sider, er berettiget, og at den vil tjene til arkitektens ære. I disse lokaliteter skal de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer – sammen med administrationens personale – udføre arbejdet med at lede den nye Ringkjøbing kommune ind i en forhåbentlig endnu bedre udvikling. – Administrationsbygningens arkitekt, Flemming Bay-Jørgensen, ønskede på teknikernes vegne Ringkjøbing kommune og den kommende Ringkjøbing storkommune til lykke med byggeriet. Byggeriet foranledigede en del diskussion, hvor byens borgere var for og imod placeringen. Jeg kan dog ikke lade være at glæde mig over – også på kommunens vegne – at den offentlige diskussion ophørte samtidig med starten af byggeriet.

Marts 1970
Resultatet af kommunevalget vil tilfredsstille de fleste i storkommunen. Den geografiske fordeling af medlemmerne kan næppe være bedre. Alle nuværende kommuner får mindst én repræsentant i rådet. – Den nye kommunalbestyrelse får følgende sammensætning: Borgmester Niels Skytte. Advokat Knud Dalgaard-Knudsen. Gårdejer Kr. Ramskov Andersen, Rindum. Familievejleder Ruth Pedersen. Sognerådsformand Jens Kirk, Velling. Forstander N. Kjærgaard Jensen. Sognerådsformand Thomas Skovmose, No. Gårdejer Tage Madsen, Hee. Gårdejer Henning Vej, Tim. Sognerådsformand Kr. Kamp, Stadil. Sognerådsformand Emil Andersen, Vedersø. Sognerådsformand Jens Faurby, Lem. Gårdejer Askar Iversen, Hover. Gårdejer Ebbensgaard, Ølstrup. Fabrikant A. Skovgaard Jensen. Sognerådsformand Haakon Kristensen, Thorsted. Overassistent Sv. Faurbye. Pedel Karl Pedersen. Værkmester Henry Poulsen. Viceskoleinspektør Sven Beiter. Arbejdsmand Poul Gade, Tim. Det eneste byområde, som ikke bliver repræsenteret er Lem

Den nye kommunalbestyrelse i Ringkjøbing storkommune holdt i går konstituerende møde. Fabrikant Niels Skytte valgtes som borgmester med 16 stemmer. Kr. Ramskov Andersen og Sv. Aa. Faurbye valgtes som 1. og 2. viceborgmester.

1.april 1970: Ind i storkommunen. – Kommunesammenlægningen markeredes ikke på nogen særlig markant måde noget steds, men på egnens alderdoms- og plejehjem var der dog i dagens højtidelige anledning dækket op med chokolade, og i børnehaver var der sodavand m. v.

Ved Fjorden, efter 1970.

31.dec. 1970:
1970 vil blive husket som det år, da storkommunerne begyndte at virke, skriver borgmester Niels Skytte i sin nytårsudtalelse. Det er klart, at man startede forsigtigt på arbejdet i det nye byråd, som man i fuld enighed vedtog at kalde kommunens råd. Det nye byråd måtte naturligvis først lære hele kommunen at kende for på en realistisk måde at kunne prioritere og bedømme de foreliggende opgaver. Af denne grund har der måske ikke været så stor aktivitet på enkelte af de kommunale områder, som man gerne kunne have ønsket sig.

Borgmester Niels Skytte.