Reglement for Ringkøbing Købstads Krudttårn

Reglement
for
Benyttelsen af Ringkjøbing Købstads kommunale Krudttaarn. 

§1. Til Opbevaring i Taarnet modtages almindeligt Krudt (Krudtsorter, der udelukkende ere sammensatte af Salpeter, Kul og Svovl), Patroner til Brug for Haandvaaben, Knaldhætter eller lignende Antændelsesmidler og Fyrværkerisager. Andre Sprængstoffer modtages ikke. 

§2. Enhver Handlende, der Ønsker at lade opbevare de i § 1 ommeldte Artikler i Krudttaarnet, vil der af Kommunalbestyrelsen blive anvist et aflaaset Rum i dette, til hvilket Rum han selv erholder Nøgle udleveret. Den aarlige Leje at et Rum er fastsat til 15. Kr., der erlægges forud. 

§3. Indlevering og Afhentning af Krudt m. m. maa kun ske ved vedkommende Handlende personlig eller ved en af ham til Kommunalbestyrelsen opgiven voksen og paalidelig Mand. Principalen bærer i enhver Henseende det fulde Ansvar for Skade og Tab, der maatte skyldes Fuldmægtigens Forhold. 

§4. Naar Indlevering eller Afhentning af Krudt m. m. ønskes foretaget, maa der herom gøres Anmeldelse til Arrestforvareren paa Raadhuset, der udleverer Nøglen til Krudttaarnet og optegner Navn paa den, der modtager Nøglen og Tiden for Udleveringen og Tilbageleveringen af denne. 

§5. Ind- og Udleveringen maa kun finde Sted ved fuldt Daglys. Lys, Ild, brændende Cigarer eller Piber maa under ingen Omstændigheder medtages i Krudttaarnet, ligesom Tændstikker ikke maa afstryges. Til Aabning og Tillukning af Emballage maa kun anvendes de i Krudttaarnet anbragte til dette Brug bestemte Redskaber. 

§6. Befindes nogen at have gjort sig skyldig i Overtrædelse af de i § 5 givne Forskrifter eller iøvrigt at have vist Skødesløshed eller Uforsigtighed ved Benyttelsen af Krudttaarnet kan Kommunalbestyrelsen udelukke vedkommende fra Adgang til at benytte dette i Fremtiden eller efter Omstændighederne stille ham Valget mellem dette Alternativ eller at erlægge en af Kommunalbestyrelsen fastsat Bøde. 

§7. Da Ind- og Udleveringen foregaar uden Kontrol fra Kommunens Side, er denne ikke ansvarlig for Tilstedeblivelsen af de indleverede Kvanto og kun ansvarlig for Beskadigelse, for saa vidt Ansvar herfor i det Hele paahviler Kommunen efter de almindelige Erstatningsregler, naar de paagældende Varer endnu findes henstaaende i uoplukkede Kasser. 

Ringkjøbing Byraad, i August 1903.
P. B. V.
John Finsen.